Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief
Uitgangspuntendocument/Programma van Eisen Opsteller

Uitgangspuntendocument/Programma van Eisen Opsteller

Als de overheid een gebouw als “eng” typeert omdat er risico’s zijn bij bijvoorbeeld brand, dan staat er in artikel 6.20 van het Bouwbesluit dat er een brandmeldinstallatie nodig is (de eisen zijn verder uitgewerkt in de NEN 2535). In artikel 6.23 van het Bouwbesluit staat vervolgens dat wanneer er een brandmeldinstallatie vereist is er ook een ontruimingsalar­minstallatie moet worden aangelegd (de eisen zijn verder uitgewerkt in de NEN 2575). Vervolgens staat er in lid 6 van artikel 6.23 de eis dat er een ontruimingsregeling moet zijn indien er een brandmeldinstallatie is vereist!

Integrale Brandvei­ligheid

Het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CCV) heeft een boek uitgegeven (Integrale Brandvei­ligheid Bouwwerken) over integrale brandveiligheid waarin de bouwkundige, installatietechni­sche en organisatorische maatregelen voor brandveiligheid in hun onderlinge relatie zijn toegelicht. Vervolgens is er een certificatieschema opgesteld voor bedrijven die, onder certificaat, invulling willen geven aan die integrale brandveiligheid. In dat certificatieschema worden ook de opleidingseisen voor de personen omschreven die het daarbij behorende uitgangspuntendocument en de specificaties brandbeveiliging moeten gaan opstellen. Vanwege het specialistische karakter wordt er onderscheid gemaakt in de verschillende branches van de afnemers (bijvoorbeeld de zorg) en naar de verschillende installaties (bijvoorbeeld sprinklerinstallaties) die worden toegepast binnen de integrale benadering.

Programma’s van eisen

Binnen die verschillende toepassingen is ook het uitgangsdocument/specificaties brand­beveiliging voor de “Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie volgens het Bouwbesluit” gedefinieerd. Dit in het bijzonder om te komen tot betere programma’s van eisen voor die installaties, omdat er nog al wat fout gaat door de brandveiligheid niet integraal te benade­ren. De onderdelen uitgangspuntendocument, specificaties brandbeveiliging en programma van eisen worden dan uiteindelijk in 1 document beschreven.

De relatie tussen de genoemde document(-delen) is dan als volgt:

  • In het uitgangspuntendocument wordt de visie uitgewerkt. Dat wil zeggen: ‘welke bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen’ leiden tot een voldoende brandveilig gebouw. Deze keuze wordt bepaald op basis van een risicoanalyse (kort gezegd ‘Wat gaan we doen, dus: beleid’);
  • Vanuit de risicoanalyse worden de specificaties brandbeveiliging uitgewerkt voor de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen. Met andere woorden wat zijn letterlijk de ‘specificaties’ van de gekozen maatregelen (kort gezegd ‘wat zijn de voorwaarden voor die bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen, dus: de strategie’);
  • In het programma van eisen wordt bepaald hoe de brandmeldinstallatie / ontruimings­alarminstallatie moet worden uitgevoerd (kort gezegd ‘wat zijn de details voor de installatie, dus: de tactiek’). De bouwkundige en organisatorische maatregelen zijn slechts adviezen voor de betrokken andere partijen.

Evaluaties cursus UPD/PvE Opsteller van februari - mei 2019

Wij hebben onze cursisten de vraag gesteld wat deze cursus ze oplevert in hun huidige werk/functie of in de toekomst?

Door deze kennis hoop ik onze klanten beter te kunnen bedienen met complexere vraagstukken met betrekking tot brandmeldinstallaties / ontruimingsalarminstallaties risico’s zodat wij (ons bedrijf) kunnen onderscheiden in de markt. En natuurlijk geldt dit ook voor mijzelf.In deze opleiding heb ik het complete beeld van brandveiligheid geleerd en als zeer positief ervaren. Hiermee is de ketting gesloten!! Ik ben bezig te onderzoeken om een eigen bedrijf te beginnen in brandveiligheid.Breder inzicht in gehele brandveiligheid van een object krijgen. Onderbouwd advies kunnen geven aan gebruikers: bouwkundig, installatie technisch en organisatorisch.In het beginsel gaat deze cursus mij in mijn huidige werk opleveren dat er betere Programma’s van Eisen worden geschreven, klanten beter worden geadviseerd over de bouwkundige, installatie technische en organisatorische (BIO) maatregelen en in de toekomst het opstellen van Uitgangspuntendocumenten.Tijdens deze cursus is mijn kennis verbreed en zijn inzichten veranderd. Deze kennis en dit inzicht kan ik tijdens mijn werkzaamheden doeltreffend gebruiken om tot een goed plan te komen. Ook werd het belang van samenvallende maatregelen meermaals onderstreept. Dit belang heeft mij zeker aan het denken gezet en zal zorgen voor een kwaliteitsimpuls binnen ons bedrijf.

Opleiding Uitgangspuntendocument/Programma van Eisen Opsteller Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

Na afloop van de opleiding UPD/PvE Opsteller BMI/OAI bent u in staat om zelfstandig en volgens de voorschriften een UPD op te stellen voor een gebouw, rekening houdend met de (bestaande) interne en externe hulpverleningsorganisatie. Tevens bent u in staat het UPD uit te werken naar de noodzakelijke PvE’s voor zowel een brandmeldinstallatie als voor een ontruimingsalarminstallatie.

De doelgroep voor deze cursus zijn:

  • branddetectiebedrijven
  • adviesbureau’s
  • bouwbesluit adviseurs van overheden/zelfstandigen.

Wat onze cursus onderscheidt, is de behandeling van de onderwerpen:

  • brandrisico (het verschijnsel brand en de gevolgen)
  • organisatie (menselijk gedrag, BHV / ontruiming) en
  • bouwkunde (compartimenten en vluchtwegen).