Loading...
 • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws

Forensisch brandonderzoek

28-11-2018

Naar aanleiding van een ongeval in een verzorgingstehuis is BVO ingeschakeld om het forensische brandonderzoek te doen. Tijdens dit ongeval is er een slachteroffer gevallen met brandwonden. Doel van het onderzoek was het opstellen van een onafhankelijke rapportage over de oorzaak, waaraan de oorzaak wel of niet te wijten is en hoe een dergelijk voorval voorkomen kan worden.

Het interne onderzoek bestond uit gesprekken met betrokkenen, het bezoek aan de locatie en de brandproeven op onze eigen locatie. Naar aanleiding hiervan is er een rapport opgesteld met conclusies en aanbevelingen. Uiteindelijk hebben we kunnen concluderen dat het ongeval niet te wijten was aan menselijk of technisch falen, maar heeft plaatsgevonden door een samenloop van omstandigheden.

3x Installatiedeskundige BMI op 3 verschillende lokaties

26-10-2018

Dit najaar organiseren wij de cursus “Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties” inclusief examen nog op 3 locaties:

De cursus wordt op de laatste lesmiddag afgesloten met het examen. Binnen 3 lesdagen bent u klaar met de cursus en het examen!

Week van de Brandwondenstichting

08-10-2018

Deze week is het de week van de Brandwondenstichting. U weet als geen ander, werkzaam in de branche, wat de gevolgen van brand kunnen zijn. Wij vragen op deze manier dan ook aandacht voor dit goede doel. Wordt donateur of geef aan de collectant deze week.

Meer informatie over dit doel kunt u vinden op www.brandwondenstichting.nl.

Opleiding Fire Safety Manager

14-08-2018

Op 10, 17, 24, 31 Januari, 7 EN 14 Februari 2019 vindt de opleiding Fire Safety Manager plaats op ons kantoor te Harderwijk. In verband met onze bijdrage als docent mogen wij relaties uit ons netwerk een korting aanbieden van €400,- op de deelnamekosten.

Voorkom brandgevaarlijke situaties in uw organisatie!

Jaarlijks vinden er in Nederland ruim 40.000 branden plaats. Niet zelden vallen er dodelijke slachtoffers. Daarnaast lopen de totale kosten op tot bijna 1 miljard euro per jaar. Daarom hanteren de landelijke en de gemeentelijke overheid strenge voorschriften voor het ontwerp, de inrichting en de bouw van een bedrijfspand en leggen zij tegelijkertijd de verantwoordelijkheid bij de eigenaar/ de gebruiker. Met de juiste brandveiligheidsmaatregelen voldoet u aan de wet- en regelgeving, verkleint u de kans dat er brand uitbreekt in uw bedrijfspand en bespaart u bovendien ook nog veel geld.

Belangrijke wet- en regelgeving op het terrein van brandveiligheid

Om te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving voor brandveiligheid is uw actuele kennis van cruciaal belang. Uw organisatie moet volgens deze wettelijke eisen en voorschriften:

 • Bouwkundige, technische en organisatorische maatregelen nemen om brandgevaarlijke situaties te voorkomen
 • Gebruik maken van onbrandbare of brandvertragende materialen om ontwikkeling en uitbreiding van brand en rook te beperken en brandveilig gebruik mogelijk te maken
 • Beschikken over uitgangen en vluchtroutes om bij een calamiteit medewerkers en bezoekers snel en veilig te ontruimen
 • Brandbeheersing- en brandblussystemen aanwezig hebben om de brand te bestrijden
 • De brandveiligheidsvoorzieningen aanpassen bij veranderingen in het bouwwerk zelf of in het gebruik van het bouwwerk.

Aanmelden kan eenvoudig middels deze relatie-aanmeldlink. De korting wordt direct verrekend.

Opleiding Safety Manager van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO)

07-06-2018

Op 27 september, 4, 11 oktober, 1, 8 en 15 november 2018 vindt de opleiding Safety manager plaats te Amersfoort (Regardz Meeting Center Eenhoorn). In verband met onze bijdrage als docent mogen wij relaties uit ons netwerk een korting aanbieden van €400,- op de deelnamekosten.

Jaarlijks vinden er in Nederland ruim 320.000 ongevallen plaats op het werk. Niet zelden vallen er dodelijke slachtoffers. Om te zorgen dat ongevallen in uw organisatie uitblijven, zijn maatregelen nodig. Daarvoor moet u dan wel eerst de risico's kennen en weten hoe u deze risico's kunt voorkomen of beperken. Een arbeidsongeval kost uw organisatie gemiddeld €5000,- aan productieverlies, zorgkosten, werkgeversaansprakelijkheid, vervangingskosten, de kosten van loondoorbetaling en de kosten van verzuimmanagement. In totaal gaat het jaarlijks om 820 miljoen euro blijkt uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met de juiste veiligheidsmaatregelen voorkomt u ernstige ongevallen en bespaart u bovendien ook nog veel geld.

Deze opleiding verdient zichzelf ruimschoots terug!

 • Minimaliseer veiligheidsrisico's
 • Reduceer het aantal ongevallen op de werkvloer
 • Dring het ziekteverzuim terug
 • Voorkom aansprakelijkheidsclaims, boetes en imagoschade
 • Verhoog de tevredenheid, betrokkenheid en productiviteit van uw medewerkers.

Ontwikkel u zelf in 6 dagen tot Safety Manager

In 6 volledige modules legt u moeiteloos de verbanden tussen strategische veiligheidsprocessen, krijgt u inzicht in organisatie en veiligheidscultuur en leert u dit te operationaliseren door praktijkoefeningen.

Aanmelden kan eenvoudig middels deze relatie-aanmeldlink. De korting wordt direct verrekend.

Cursus IDB en ODB te Nuenen

27-03-2018

In verband met de toenemende vraag naar de cursussen Installatiedeskundige en Onderhoudsdeskundige BMI in het zuiden van het land gaan we deze cursussen vanaf juni ook in Nuenen verzorgen. De cursussen zullen plaatsvinden bij het Business tot Business Congrescentrum. Zie voor alle cursusdata onze agenda.

Wijzigingen Bouwbesluit per 1 januari 2018

26-02-2018

Per 1 januari 2018 is er een aantal wijzigingen in Bouwbesluit 2012 ingevoerd. Voor de milieuprestatie is nu een grenswaarde van kracht. Daarnaast is specifieke regelgeving voor drijvende bouwwerken ingevoerd en is de toegestane concentratie asbest in binnenruimten flink verlaagd. Ook is een enkele meer ondergeschikte wijziging aangebracht.

Meer info: [Wijzigingen Bouwbesluit per 1 januari 2018](https://www.nen.nl/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Wijzigingen-Bouwbesluit-per-1-januari-2018.htm)

Bron: NEN

Minder brandmeldingen in 2017

22-02-2018

Brandweermeldkamers kregen in 2017 ruim 115 duizend meldingen van brand, een daling van ongeveer 9 duizend (7 procent) ten opzichte van 2016. De brandmeldingen betroffen bijna 71 duizend meldingen vanuit automatische brandmeldinstallaties en ongeveer 44 duizend telefonische meldingen.

Meer info: Opnieuw minder meldingen brandweer

Bron: CBS

Wijzigingsbladen NEN 2575-2 A1 en NEN 2575-3 A2 gepubliceerd

08-02-2018

NEN heeft de wijzigingsbladen NEN 2575-2/A1 en NEN 2575-3/A2 gepubliceerd. Deze delen beschrijven de systeem- en kwaliteitseisen en projectrichtlijnen voor luidalarminstallaties type A respectievelijk B. Met de wijzigingsbladen worden de normen aangepast aan de inzichten en technologieën van deze tijd.

Voor het toepassen van functiebehoud voor transmissiewegen geven NEN 2575-2 en -3 de eisen aan wanneer functiebehoud toegepast dient te worden. NPR 2576 ‘Functiebehoud bij brand – Richtlijn voor transmissiewegen’ geeft de uitvoeringsmogelijkheden aan. Voor de toepassing van functiebehoud binnen een (sub)brandcompartiment zijn de eisen gewijzigd. Ook zijn de eisen gewijzigd met betrekking tot de toepassing van kortsluitisolatoren. In de nieuwe bijlagen G van beide normen zijn enkele voorbeeldfiguren van transmissiewegen toegevoegd.

Meer informatie: De wijzigingsbladen NEN 2575-2/A1 en NEN 2575-3/A2 zijn verkrijgbaar via de NEN Normshop. Voor inhoudelijke informatie: Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties, tel. 015 2 690 367 of e-mail bi @ nen.nl.

Bron: www.nen.nl

Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen van kracht

01-02-2018

Per 1 januari 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en de basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) van kracht. Het besluit bevat regels die voorheen te vinden waren in de gemeentelijke brandbeveiligingsverordeningen, meestal gebaseerd op de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ondanks het gebruik van de modelverordening bleven er te veel verschillende lokale bepalingen bestaan. Dat is nu opgelost door één (landelijk) besluit vast te stellen op grond van artikel 3, derde lid van de Wet veiligheidsregio’s.

Dit besluit geeft regels over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke plaatsen, voor zover dit niet in andere wetgeving is geregeld. Daarnaast bevat dit besluit regels over de basishulpverlening op die plaatsen. Ook biedt het besluit kansen voor centraal geregisseerde voorlichting en ondersteunende ICT-toepassingen.

Het besluit bevat een aantal algemene bepalingen over veiligheid, maar is verder gebaseerd op de gedachte dat er alleen een regeling nodig is voor situaties waarin een reëel risico bestaat; in die situaties geldt een meldingsplicht. Vervolgens beschrijft het besluit waar het brand-risico het grootst is, namelijk bij een bepaald aantal mensen in een besloten ruimte. Voor die situatie bevat het besluit de strengste eisen. In de open lucht zijn die risico’s aanmerkelijk kleiner of afwezig.

In het besluit is ook het verlenen van ‘eerste hulp’ geregeld. Daarbij is gekozen voor de aanduiding basishulpverlening (de afkorting bhv kan dus gewoon worden gebruikt). Dit begrip is met het oog daarop ook opgenomen in de Wet veiligheidsregio’s. Het begrip drukt uit dat het om de eerste, basale activiteiten gaat, in afwachting van de komst van professionele hulpverleners.

Het besluit is te downloaden via ww.Overheid.nl