Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws

Certificatieschema BORG-A: Een nieuw keurmerk voor advies

18-09-2023

Op 1 september 2023 heeft het CCV aangekondigd dat er een nieuw certificatieschema is ontwikkeld voor het geven van beveiligingsadvies: BORG-A. Dit certificatieschema is een aanvulling op de VRKI 2.0 en staat naast de al bestaande schema’s BORG-B (bouwkundige beveiliging) en BORG-E (elektronische beveiliging). Het certificatieschema wordt van kracht op 2 januari 2024.

Het schema BORG-A is vooral bedoeld voor objecten met een (zeer) hoog risico, waar VRKI-maatregelen niet altijd toereikend zijn. In een BORG-A beveiligingsplan wordt naast de VRKI gebruikt gemaakt van een mix van verschillende beveiligingsmaatregelen, zoals OBESCAR.

In onze opleiding Technicus Beveiligingsinstallaties behandelden we al hoe je een beveiligingsplan moet opstellen. Het nieuwe BORG-A schema zal vanaf nu uitgebreid worden besproken in onze opleidingen. Heb je al een TBV-diploma maar wil je wel meer weten over BORG-A? Volg dan onze workshop BORG&VRKI.

Nieuwe certificatieschema’s voor het leveren van BMI's en OAI's

13-09-2023

Vanaf 1 december 2023 worden er twee nieuwe certificatieschema’s van kracht op het gebied van levering BMI en OAI. Dit betekent dat de opleidingen Projecteringsdeskundige BMI en OAI met aanpassingen te maken krijgen. De belangrijkste aanpassingen in de schema’s zijn:

  • Het CCV-keurmerk wordt niet alleen op het certificaat geplaatst maar ook op het rapport van oplevering. Dit maakt het mogelijk om het rapport van oplevering te gebruiken voor een lichtere inspectie als het niet mogelijk is om een certificaat af te geven.

  • Leveranciers van brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties kunnen nu niet alleen complete installaties leveren, maar ook kleine aanpassingen uitvoeren zonder dat het programma van eisen hoeft te worden aangepast. Dit maakt het keurmerk flexibeler en sluit beter aan op de behoeften van de markt.

Wil je inhoudelijk meer weten over de laatste updates van de CCV-schema’s? Volg dan onze Workshop wijzigingen NEN-normen en CCV-schema’s voor BMI & OAI.

Nieuwe Certificatieafspraken BORG over safes en kluizen

26-06-2023

Op 15 juni 2023 heeft de Commissie van Belanghebbenden Inbraakpreventie positief geadviseerd over drie nieuwe certificatie-afspraken voor BORG. De certificatieafspraken bieden de mogelijkheid om BORG-certificaten af te geven met minder zware bouwkundige maatregelen.

Certificatie-afspraak 2023-07: Inbraakwerende kast (safe en/of kluis)

Met deze afspraak kunnen inbraakwerende kasten zoals beschreven in paragraaf 4.2 van de VRKI 2.0 versie 2023 deel uitmaken van een BORG-certificaat.

Certificatie-afspraak 2023-08: Kwalificaties bouwkundige beveiliging

Een TBMB’er (Technicus Beveiligingsmaatregelen Bouwkundige Beveiliging) wordt gekwalificeerd voor alle activiteiten binnen BORG. Dankzij deze afspraak mag een TBMB’er naast het ontwerp en de realisatie ook de oplevering uitvoeren.

Certificatie-afspraak 2023-09: Opslag papieren dossiers

Voor de opslag van papieren dossiers kan nu gebruik worden gemaakt van een goede compartimenterende- of meeneembeperkende maatregel. Deze afspraak maakt het mogelijk om een minder strenge compartimenterende maatregel te combineren met bouwkundige- en elektronische maatregelen.

Harmonisatieafspraak inspectie brandbeveiliging over niet volledig sluitende deuren gepubliceerd

14-06-2023

Op 5 mei 2023 heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een belangrijke harmonisatieafspraak bekendgemaakt met betrekking tot inspecties van brandbeveiligingssystemen. Deze nieuwe afspraak, genaamd harmonisatieafspraak 2023-02, heeft betrekking op deurvastzetinrichtingen en stelt duidelijke eisen aan de functionaliteit van deuren met dergelijke systemen.

Deze harmonisatieafspraak is van groot belang omdat het ervoor zorgt dat verschillende inspectie-instellingen op vergelijkbare wijze te werk gaan en tot dezelfde conclusies komen. Dit draagt bij aan een uniforme en consistente aanpak bij de inspectie van brandbeveiligingssystemen.

De nieuwe afspraak biedt een oplossing voor situaties waarin één of enkele deuren in een groot gebouw niet goed sluiten. Voorheen werd in dergelijke gevallen het volledige brandmeldsysteem afgekeurd, wat tot aanzienlijke problemen kon leiden. Dankzij de harmonisatieafspraak hoeft dit niet langer het geval te zijn. Er zijn echter wel enkele voorwaarden verbonden aan deze uitzondering. Ten eerste mogen er in het betreffende gebouw geen blussystemen of rookbeheersingssystemen aanwezig zijn, aangezien deze systemen afhankelijk zijn van volledig gesloten deuren om optimaal te functioneren. Ten tweede moet de eigenaar of gebruiker van het pand kunnen aantonen dat er reparaties of onderhoudswerkzaamheden zullen plaatsvinden aan de betreffende deuren.

Aanpassing NEN-normen Luidalarminstallaties

11-05-2023

NEN heeft wijzigingsbladen NEN 2575-2/A2 en NEN 2575-3/A3 gepubliceerd, die de normen voor luidalarminstallaties type A en B aanpassen aan de nieuwste inzichten en technologieën. In deel 3 is het gebruik van gesproken woord met speakers in een type B installatie verwijderd vanwege verwarring. De eisen voor het toepassen van functiebehoud binnen beschermd subbrandcompartimenten in gezondheidszorg- en woonfuncties zijn gewijzigd, inclusief de plaatsing van kortsluitisolatoren. De aansturing van ontruimingsalarminstallaties in logiesgebouwen is ook gewijzigd om personen in logiesverblijven tijdig te waarschuwen.

Wil je meer weten? Deze onderwerpen komen aan bod in onze opleidingen tot Onderhoudsdeskundige OAI en Projecteringsdeskundige OAI.

Nieuwe Certificatieafspraak BORG-BK1

11-05-2023

Het BORG-keurmerk staat voor kwalitatieve inbraakbeveiliging en BORG-bedrijven zijn gekwalificeerd voor bouwkundige beveiliging (BORG-B), elektronische beveiliging (BORG-E) of beide. Het komt voor dat BORG-B bedrijven certificaten afgeven voor hang- en sluitwerk zonder inbraakwerendheidsvereisten (BK1). Het CCV heeft in een nieuwe certificatieafspraak vastgelegd dat in de toekomst het afgeven van BK1-certificaten alleen nog mogelijk als deze gecombineerd worden met compartimenterende en/of meeneembeperkende maatregelen. Dit houdt de kwaliteit van de inbraakbeveiliging en het BORG-keurmerk hoog.

Wil je meer weten over BORG-B & E en VRKI? Volg dan onze opfriscursus. Deze opfrisdag zorgt ervoor dat je weer helemaal up-to-date bent. Zo garandeer je dat je gecertificeerd werkt. De kosten voor deze dag zijn €295,- ex. btw. Schrijf je in via deze link.

Omgevingswet definitief per 1 januari 2024

04-04-2023

Op 14 maart heeft een meerderheid van de Eerste Kamer ingestemd met het Conceptbesluit van de Omgevingswet. Hierdoor zal de nieuwe omgevingswet van kracht zijn vanaf januari 2024. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt het Bouwbesluit 2012 te vervallen en zullen de technische bouwvoorschriften worden opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

De Omgevingswet heeft als doel om de normen en regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker te maken en samen te voegen. Voorheen waren er 26 verschillende wetten die met het omgevingsrecht beschreven. De verandering zal zorgen voor kostenbesparing, minder onderzoekslasten en betere digitale toegankelijkheid.

Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen wijzigt

04-04-2023

Met de introductie van de nieuwe VRKI 2.0-versie in 2023, vervalt de Richtlijn inbraakbeveiliging voor onderwijsinstellingen. Vanaf 1 april zullen onderwijsinstellingen als reguliere bedrijven worden beschouwd. In vrijwel elke klas zijn er nu digiborden en beamers aanwezig. Leerlingen en studenten gebruiken vooral laptops of tablets om lessen te volgen of opdrachten te maken. Onderwijsinstellingen zijn hierdoor een steeds aantrekkelijker doelwit geworden voor inbraak. Het CCV geeft aan dat scholen en universiteiten dezelfde beveiligingsmaatregelen moeten treffen als bedrijven om hun risico's te kunnen verzekeren.

In onze opfriscursus behandelen we wijzigingen in de VRKI 2023 en BORG in één dag. Voor meer informatie volg deze link.

Lees over de nieuwe CCV-certificatieafspraken

03-03-2023

Nieuwe CCV-certificatieafspraken

Het CCV heeft recentelijk afspraken vrijgegeven die het leveren en onderhouden van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties makkelijker maken.

Certificatieafspraak 2023-03

Soms leveren branddetectiebedrijven slechts een enkele melder, een nevenindicator of vervangen ze een deel van de bestaande installatie. Deze afspraak bevat richtlijnen die definiëren wat er wordt verstaan onder levering, gedeeltelijke levering en kleine aanpassingen, en welke regels gelden voor deze deelleveringen en aanpassingen. Het doel van deze afspraak is om de kwaliteit en veiligheid van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties te waarborgen.

Certificatieafspraak 2023-04

Deze afspraak beschrijft hoe de gegevens gecontroleerd moeten worden vóór het onderhoud begint en is bedoeld om de praktische uitvoering van het onderhoud te verbeteren. Het doel van deze afspraak is om ervoor te zorgen dat de gegevens consistent en accuraat zijn, zodat het onderhoud van de installaties effectiever kan worden uitgevoerd en de veiligheid wordt gewaarborgd.

Lees het uitgebreide bericht en de betreffende certificatieafspraken van het CCV hier: link

Wijzigingen Bouwregelgeving

10-03-2021

Met ingang van 1 juli 2021, 1 januari 2022 en 1 juli 2022 treedt een aantal wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 in werking. Zo zijn er een aantal wijzigingen in de eisen voor brand- en vluchtveiligheid gebouwen:

Per 1 juli 2021 treden nieuwe eisen in werking voor de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen.

Per 1 juli 2021 gaan in nieuwe gebouwen strengere eisen gelden tegen rookverspreiding die zijn afgestemd op de Europese classificatie Sa en S200. Woningtoegangsdeuren in woongebouwen moeten zowel bij nieuwbouw en verbouw hieraan voldoen. Daarnaast moeten deze deuren zelfsluitend worden uitgevoerd.

Per 1 januari 2022 (tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet) gelden nieuwe bouwkundige eisen aan liften in nieuwe woongebouwen. Deze beogen een betere bescherming van liften tegen brand en rook waardoor de kans wordt vergroot dat de liften bij brand door minder zelfredzamen gebruikt kunnen worden.

Daarnaast treedt medio 2022 de al vorig jaar aangekondigde verplichting in dat bestaande woningen moeten zijn voorzien van een rookmelder op iedere verdieping. Om eigenaren voldoende tijd te geven gaat deze verplichting pas per 1 juli 2022 in.

Vooralsnog hebben deze wijzigingen geen effect op de inhoud van onze opleidingen.

Bron: Wijzigingen Bouwregelgeving