Loading...

Na aanleiding van de landelijke versoepeling zullen opleidingen deels online, deels klassikaal uitgevoerd worden. We hebben daarvoor een Corona protocol opgesteld om de veiligheid van cursist en docent te waarborgen.

 • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Corona protocol (Brand-) Veiligheid & Opleidingen v1.1 per 9-6-2020

Randvoorwaarden

(Brand-)Veiligheid & Opleidingen (BVO) onderschrijft de maatregelen zoals de overheid die heeft afgekondigd ten volle. De absolute randvoorwaarde is dat we de controle die we, als land, sinds maart hebben bereikt, weten te behouden. Dat lukt alleen met het aanhouden van de basisregels die voor iedereen blijven gelden:

 • blijf altijd thuis bij één van de volgende klachten als neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheids- klachten heeft.
 • vermijd drukte, ook bij het aankomen bij het opleidingscentrum, blijf zo mogelijk in uw voertuig tot de deur van het opleidingscentrum is geopend;
 • houd altijd 1,5 meter afstand;
 • hoest of nies in de binnenkant van de elleboog.

Dit geldt voor elk individu, dus van onze cursisten en docenten verwachten we strikte naleving van deze basisregels. Vervolgens blijft de docent altijd verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van cursisten tijdens een cursus. Vervolgens heeft de docent altijd het recht en de plicht om alle activiteiten onmiddellijk te stoppen indien hij/zij zich niet goed voelt bij de situatie dan wel het gedrag van cursisten.

Zodra er gewijzigde inzichten vanuit de overheid worden gepubliceerd, wordt dit protocol en de hieronder aangegeven gedrags- en hygiëneregels zo snel mogelijk aangepast.

Informatie verschaffing

Dit protocol wordt gepubliceerd op de website van BVO, zodat de inschrijver van tevoren de te nemen maatregelen kan lezen. Vervolgens wordt dit protocol bij de bevestiging van de inschrijving van de cursist meegezonden met het verzoek dit goed door te lezen. Al het personeel van BVO en inhuur docenten krijgen een exemplaar uitgereikt en dit wordt met hen doorgenomen mede voor commentaar. Delen van dit protocol worden - daar waar zinvol of noodzakelijk - ter plaatse aangebracht zodat alle betrokkenen ook daar de gedrags- en hygiëneregels die van toepassing zijn kunnen lezen en dus ook kunnen toepassen.

Gebouw

 • Ieder leslokaal heeft een eigen toilet, zodat een cursist zich niet onnodig verplaatst door het gebouw;
 • De ventilatie van gebouw en leslokaal staat op hoge capaciteit en toevoerventila- toren, in de ramen, mogen niet worden afgesloten;
 • In de leslokalen zijn maximaal 8 tafels voor de cursisten geplaatst op een zodanige manier dat menselijk verkeer naar het toilet of voor het bekijken van werk door de docent veilig mogelijk is. Tafels, schermen en andere beschermingsmaatregelen mogen niet worden verplaatst of verwijderd;
 • Leslokaal 1 heeft als toegang huisnummer 53;
 • Leslokaal 2 heeft als toegang huisnummer 53 maar op een ander tijdstip;
 • Leslokaal 3 heeft als toegang huisnummer 55.

Organisatie van de cursus

 • Uitnodiging; Bij de uitnodiging van de cursus(-dag) wordt aangegeven wat de aanvangstijd is van de cursus en op welk tijdstip de toegang word verleend tot het leslokaal. Dus bijvoorbeeld: Aanvangstijd cursus 09.00 uur, toegangsdeur open 08.50. Indien er parallelle cursussen zijn heeft elke cursus een eigen/- andere toegangstijd en aanvangstijd en zo mogelijk een eigen toegangsdeur;
 • Tafels en praktijkborden; Voor aanvang van de lessen zijn de tafels van de docent en van de cursist ontsmet en schoongemaakt;
 • Binnentreden; Na het openen van de toegangsdeur wordt de cursist bij binnen- komst gevraagd zijn/haar handen te ontsmetten. Daarna wordt de cursist bevraagd of hij niet ziek is of moet hoesten. Indien alles akkoord is bevonden, mag de cursist naar het leslokaal lopen. In het leslokaal neem t hij/zij plaats achter de tafel waar zijn/haar naambordje op staat;
 • De uitrusting; Op de tafel staat een klein flesje met ontsmettingsvloeistof.
 • Leermiddelen; Bij de (theorie)cursussen heeft de cursist een eigen set leermid- delen zoals syllabus, kladblok, werkblad etc. Hij of zij is de enige die dat gebruikt en deze leermiddelen mogen niet worden ‘uitgeleend’. Indien een cursist een (deel van) zijn noodzakelijke leermiddelen niet heeft maakt hij/zij dit kenbaar aan de docent. De docent kijkt of hij dat - al of niet met ondersteuning van de organisatie - kan laten oplossen;
 • Drinken; Op de tafel van de cursist staat een karaf water en blikjes limonade en glazen. Koffie staat op een aparte tafel met kopjes. Voor aanvang van de les en in de pauzes kan de cursist een kop koffie ‘tappen’. Om dit veilig uit te voeren mag er nooit meer dan één persoon bij het tappunt zijn/staan. Voor het tappen zelf wordt een papieren doekje gebruikt om rechtstreeks aanraken van de apparatuur te voorkomen;
 • De lunch; De lunch wordt gebruikt in het leslokaal om verkeer in het gebouw te beperken. Dit betekent dat een papieren tasje met een lunchpakket wordt gebracht bij de lestafel vanuit de organisatie. Na afloop doet de cursist alle restanten weer terug in het tasje dat vervolgens wordt opgehaald;
 • Toilet bezoek; Bij toiletbezoek ontsmet de cursist de handen. Vervolgens loopt hij/zij naar het toilet. Voor de deur van het toilet ligt op een pak met schoonmaakdoekjes op een tafel met daarbij een vuilnisbak. De cursist maakt alles schoon wat hij aanraakt, en deponeert de reinigingsdoekjes in de vuilnisbak. Na het toiletgebruik worden de handen gewassen. Bij terugkomst bij de tafel ontsmet de cursist weer de handen;
 • Roken; Voor de cursisten die willen roken in de pauzes geldt in principe de werkwijze bij vertrek dan wel binnentreden;
 • Vertrek; Bij vertrek - na afloop van de cursusdag - ruimt de cursist zijn/haar tafel leeg (voor wat betreft restanten van pauzes etc.) in de afvalbak/vuilnisbak of vuilevaatbak (kopjes etc.). De cursist ontsmet als laatste activiteit de handen en verlaat het gebouw langs de zelfde route als bij binnenkomst waarbij moet worden geprobeerd zo weinig mogelijk aan te raken.

Noot: voor de docent gelden de zelfde eisen als voor de cursisten.

Taken docenten

 • De docent opereert zelf binnen de randvoorwaarden zoals hiervoor zijn vermeld. Daarenboven draagt de docent zijn/haar gelaatscherm bij die activiteiten waarbij hij/zij binnen de 1,5 m afstand van een cursist moet komen voor een korte periode;
 • De docent ziet er op toe dat de corona maatregelen voor de cursist strikt worden uitgevoerd;
 • De docent ziet toe op een juiste wijze van toiletbezoek;
 • De docent deelt de lunchtasjes uit nadat die bij het lokaal zijn aangeleverd vanuit de organisatie. Na afloop van de lunch verzameld de docent de lunchtasjes weer voor afvoer door de organisatie. Bij het uitvoeren van deze activiteiten draagt de docent zijn/haar gelaatscherm;
 • De docent ruimt na afloop van de les zijn/haar tafel leeg (voor wat betreft restanten van pauzes) in vuilnisbak of afwasbak;
 • De docent maakt de door hem/haar gebruikte apparatuur schoon, ontsmet zijn handen en verlaat het gebouw terwijl hij/zij probeert zo weinig mogelijk aan te raken.

Taken organisatie:

 • De organisatie ziet er op toe dat er voldoende ontsmettingsmateriaal/schoon- maakdoekjes beschikbaar zijn;
 • De organisatie zorgt voor het schoonmaken van de gebruikte leslokalen, inclusief de toiletten, trapleuningen in de trappenhuizen en alles waarmee de cursist en de docent in aanraking kan komen;
 • Tafels van docenten en cursisten en praktijkborden worden voor aanvang van de lessen ontsmet en schoongemaakt;
 • Koffie/eten wordt vanuit de organisatie tijdig in de lokalen geplaatst. De lunchtasjes worden nadat de docent die heeft verzameld weer opgehaald bij het lokaal.