Loading...

Lees hier ons Corona protocol om de veiligheid van cursist en docent te waarborgen.

  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen van kracht

01-02-2018

Per 1 januari 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en de basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) van kracht. Het besluit bevat regels die voorheen te vinden waren in de gemeentelijke brandbeveiligingsverordeningen, meestal gebaseerd op de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ondanks het gebruik van de modelverordening bleven er te veel verschillende lokale bepalingen bestaan. Dat is nu opgelost door één (landelijk) besluit vast te stellen op grond van artikel 3, derde lid van de Wet veiligheidsregio’s.

Dit besluit geeft regels over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke plaatsen, voor zover dit niet in andere wetgeving is geregeld. Daarnaast bevat dit besluit regels over de basishulpverlening op die plaatsen. Ook biedt het besluit kansen voor centraal geregisseerde voorlichting en ondersteunende ICT-toepassingen.

Het besluit bevat een aantal algemene bepalingen over veiligheid, maar is verder gebaseerd op de gedachte dat er alleen een regeling nodig is voor situaties waarin een reëel risico bestaat; in die situaties geldt een meldingsplicht. Vervolgens beschrijft het besluit waar het brand-risico het grootst is, namelijk bij een bepaald aantal mensen in een besloten ruimte. Voor die situatie bevat het besluit de strengste eisen. In de open lucht zijn die risico’s aanmerkelijk kleiner of afwezig.

In het besluit is ook het verlenen van ‘eerste hulp’ geregeld. Daarbij is gekozen voor de aanduiding basishulpverlening (de afkorting bhv kan dus gewoon worden gebruikt). Dit begrip is met het oog daarop ook opgenomen in de Wet veiligheidsregio’s. Het begrip drukt uit dat het om de eerste, basale activiteiten gaat, in afwachting van de komst van professionele hulpverleners.

Het besluit is te downloaden via ww.Overheid.nl