Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Bevoegd gezag gebruiksmelding gewijzigd

13-01-2011

Met ingang van 1 januari 2011 geldt voor meldingen in het kader van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) hetzelfde bevoegde gezag als onder de Wabo. De wijziging van het Gebruiksbesluit (gepubliceerd in https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2010-696.html) betreft het wijzigen van de term "Burgemeester en wethouders" in "Bevoegd gezag". Met deze wijziging worden provincie of het Rijk ook bevoegd gezag voor de gebruiksmelding in gevallen dat ze bevoegd gezag zijn op grond van de Wabo. In artikel van het Gebruiksbesluit 1.5; 2.17; 2.2.1, zesde lid; 2.3.6, eerste en derde lid; 2.39; 2.5.1; 2.12.2 wordt B&W vervangen door “het bevoegd gezag” van artikel 2.12.2 vervallen het derde en vierde lid.

Bron: Omgeving in de Praktijk van Sdu Uitgevers