Loading...

Lees hier ons Corona protocol om de veiligheid van cursist en docent te waarborgen.

  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

brandveiligheid Nieuws

Bekabeling en brandveiligheid: wat is de status van NEN 8012?

24-08-2017

In december 2015 publiceerde NEN de norm 8012 “Keuze van het leidingtype met als doel het beperken van schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen”. Deze norm bepaalt de toepassing van brandklassen van bekabeling. De vraag is: wat is de status van deze norm? En: moeten we deze norm wel gebruiken?

Afgelopen maart publiceerde Ronald Oldengarm, werkzaam voor DGMR Arnhem, het artikel "Bekabeling en brandveiligheid: wat is de status van NEN 8012?", waarin hij aangeeft dat de NEN8012 geen wettelijke grondslag heeft.

Maatschappelijke kosten-batenanalyse brandveiligheid in woningen

18-08-2014

In dit rapport onderzoekt het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie beleidsmaatregelen die de brandveiligheid in woningen kunnen verbeteren. Eerst is een inventarisatie gemaakt van mogelijke beleidsmaatregelen. Uit deze lijst van mogelijke beleidsmaatregelen is een selectie gemaakt van een viertal maatregelen. Deze zijn nader onderzocht en er is ingeschat welke maatschappelijke baten en kosten optreden bij invoering van deze vier geselecteerde beleidsmaatregelen.

Het viertal beleidsmaatregelen betreft twee typen met elk twee varianten. Het eerste type is verplichte woningsprinklers, het tweede type brandveiligheidseisen aan gestoffeerd meubilair zoals banken. Bij de verplichte woningsprinklers is het onderscheid tussen de varianten een verplichting bij nieuwbouw versus een verplichting bij bestaande bouw. De vaste kosten van een sprinklersysteem kunnen hierbij over meerdere appartementen worden verdeeld. Bij de brandveiligheidseisen aan gestoffeerd meubilair zijn eveneens twee varianten gehanteerd: toepassing van brandveiligheidseisen zoals die op het moment van schrijven in het Verenigd Koninkrijk gelden en dezelfde eisen, maar dan met een verbod op zogenaamde chemische vlamvertragers en zonder brandveiligheidseisen voor matrassen en bedden.

Beide varianten van de beleidsmaatregel “verplichte woningsprinklers” kennen maatschappelijke baten in termen van vermeden schade, vermeden dodelijke slachtoffers, vermeden gewonden en vermeden inzet van de brandweer, maar deze blijken niet hoog genoeg om de investeringskosten van de woningsprinklers goed te maken.

Bij de beleidsmaatregel “brandveiligheidseisen aan gestoffeerd meubilair” leiden de analyses niet tot een eenduidig positieve of negatieve uitkomst. Of het saldo van maatschappelijke baten minus kosten positief of negatief is, blijkt namelijk af te hangen van specifieke veronderstellingen in de berekeningen. Een beperking bij de variant zonder verbod op chemische vlamvertragers is dat het in de huidige analyses niet mogelijk is gebleken om een waarde toe te kennen aan mogelijke risico’s van het gebruik van chemische vlamvertragers om aan brandveiligheidseisen te voldoen. In dit onderzoek kon niet worden vastgesteld in welke mate producenten van meubilair van chemische vlamvertragers gebruik zouden maken om aan brandveiligheidseisen te voldoen en of en in welke mate de toegepaste chemische vlamvertragers tot verhoogde risico’s voor mens of milieu zouden leiden.

Vervolgonderzoek met betrekking tot woningsprinklers zou zich kunnen richten op specifieke situaties waarin de maatschappelijke baten de maatschappelijke kosten wél overtreffen. In dit verband zou bijvoorbeeld meer onderzoek kunnen worden gedaan naar de zogenoemde waterleidingsprinkler, een type woningsprinkler dat gevoed wordt door de waterleiding en geen separate pomp kent. Wat brandveiligheidseisen aan gestoffeerd meubilair betreft is de kernvraag of er een vormgeving is waarbij de baten de kosten op robuuste wijze overtreffen. Nader onderzoek naar de toepassing van chemische vlamvertragers in de praktijk en de risico’s daarbij zou daarin behulpzaam zijn, evenals nader onderzoek naar de omstandigheden waaronder alternatieve technieken voor chemische vlamvertragers rijp zijn voor grootschalige toepassingen.

Het rapport kunt u downloaden vanaf onze website en is ook te vinden op de website van het WODC.

Kennisdocument Basis voor brandveiligheid

29-11-2013

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)heeft op 31 oktober 2013 het ‘Kennisdocument Basis voor brandveiligheid’ uitgegeven. Het document geeft de modellering, onderbouwing, argumentatie en achtergrondinformatie over brandpreventie in gebouwen. Het kennisdocument is geschreven door René Hagen en Louis Witloks van het lectoraat Brandpreventie van het IFV, in goede afstemming met diverse vakgroepen van Brandweer Nederland. De uitgave vervangt de serie Brandbeveiligingsconcepten van het voormalige Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het kennisdocument bestaat uit drie delen.

Het eerste deel begint met een denkraam voor de brandpreventie. Onderwerpen als risicobenadering en fire safety engineering komen aan de orde.

De kaders voor de brandveiligheid staan in het tweede deel. Ze vormen de achterliggende onderbouwing en gaan onder meer over risico's, wettelijk kader alsmede de wetenschappelijke onderbouwing.

Het derde deel - de bijlagen - bevat een kenschets van gebouwen, het analysemodel vluchtveiligheid waarin het gedrag van mensen tot uiting wordt gebracht, casuïstiek van recente branden en een literatuurlijst.

Het kennisdocument is te bestellen bij het IFV via de webshop. Ga daarvoor naar de rubriek Brandweeracademie/Overige publicaties.

AMvB 'Brandveiligheid'

23-01-2013

Het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt aan een Algemene Maatregel van Bestuur “Brandveilig Gebruik Overige Plaatsen”. Deze AMvB gaat de gemeentelijke brandbeveiligingsverordening vervangen. Oorspronkelijk was de inwerkingtreding van deze AMvB gepland voor 2013. Maar het ministerie verwacht nu dat de AMvB op zijn vroegst pas op 1 januari 2014 ingaat.

De AMvB Brandveilig Gebruik Overige Plaatsen gaat dus te zijner tijd de brandbeveiligingsverordening vervangen. Tot die tijd moet in elke gemeente een brandbeveiligingsverordening van kracht zijn en blijven.

Bron: VNG

Vuistregels Brandveiligheid

23-01-2013

De firma Rockwool heeft in samenwerking met ARCADIS Nederland een publicatie samen­gesteld met vuistregels met betrekking tot brandveiligheid in relatie tot het Bouwbesluit 2012. Deze publicatie gaat in het bijzonder over de brandveiligheid van constructieonderdelen en worden toegelicht aan de hand van veel voorkomende gebruiksfuncties. Daarenboven wordt er aandacht besteed aan de uitleg van de gedachte achter de regelgeving.

Vuistregels NL.pdf

Brandveiligheid in de meterkast

03-12-2012

Op 6 november jongstleden heeft bij NEN in Delft een bespreking plaatsgevonden over het ‘Onderzoeksrapport brand Het Hoge Licht 103, Maassluis, 11 augustus 2012' gepubliceerd door Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hierin worden twee branden beschreven die in de meterkast, vanuit de elektrische installatie, zijn begonnen. Dit onderzoeksrapport is uitgebreid in de media geweest en heeft veel discussie losgemaakt. Brandveiligheid in de meterkast heeft direct betrekking op het werkgebied van meerdere NEN-normcommissies. Vertegenwoordigers van deze commissies en van de Brandweer namen deel aan deze bespreking.

Resultaat overleg

Het onderwerp brandveiligheid van gasleidingen in de meterkast stond al op de agenda van de betreffende NEN-normcommissies. Op 6 november heeft NEN een overleg georganiseerd. Hieraan namen deel: vertegenwoordigers van de normcommissies ‘Installaties voor verbrandingstoestellen’, ‘Gasdistributieleidingen’ en ‘Meterruimten’, de NEN Beleidscommissie Gas & Water, een afvaardiging van Netbeheer Nederland, Kiwa (veiligheid gasinstallaties), UNETO-VNI (installatiebranche) en Brandweer Nederland.

Voor de korte termijn is daarbij voorgesteld dat de gasleiding ná de meter, evenals de aansluitleiding vóór de meter, indien uitgevoerd in kunststof, ook voorzien moet zijn van een mantelbuis. Dit wordt opgenomen in de al geplande herziening van NPR 3378-5 en -6 die de aanleg van gasleidingen na de meter beschrijven. Naar verwachting worden deze herzieningen in december gepubliceerd.

Verder is afgesproken dat de mogelijkheid wordt onderzocht om een meer concrete (prestatie-)eis te formuleren met betrekking tot de brandveiligheid van het geheel.

Bron: NNI

NOVB publiceert Paper "Brandveiligheid in parkeergarages"

23-08-2012

Stopt de verantwoordelijkheid van eigenaren van parkeergarages als aan het Bouwbesluit is voldaan? In Samenwerking met de verenigde SprinklerInstallateurs VSI en de Fire Safety Suppliers heeft NOVB een position paper uitgegeven over brandveiligheid in parkeergarages. Het document heeft tot doel alle betrokkenen bij het ontwerpen, vergunnen en realiseren van parkeergarages te informeren over het brandveilig maken van deze bouwwerken.

De NOVB vindt dat de verantwoordelijkheid van gebouw eigenaren en -beheerders verder reikt dan het voldoen aan de wettelijke eisen en adviseert om verschillende scenario’s uit te werken en vast te stellen welk restrisico acceptabel is. Deze publicatie van de NOVB is hier te downloaden.

Bron: NVOB

Cursus "Brandveiligheid van gebouwen"

11-07-2012

Op 11, 12, 18 en 19 december 2012 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid de cursus en workshops “Brand­veiligheid van gebouwen” te Arnhem. Op 11 en 12 december leiden wij als dagvoorzitter de twee­daagse cursus waar diverse sprekers ingaan op onderwerpen zoals:

  • inleiding brandveiligheid
  • Bouwbesluit 2012
  • brand en brandveilig gebruiken; belangrijker dan brand­veilig bouwen?
  • brandveiligheid in Arbowetgeving
  • (brand)veiligheidsinstallaties
  • eigen casuïstiek
  • aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door brand
  • toekomstige ontwikkelingen

De brochure met meer informatie vindt u hier.

Brandveiligheid kinderdagverblijven

27-06-2012

Het Servicepunt Handhaving Brabant Noord heeft een rapport samengesteld over de brandveiligheid van kinderdagverblijven. Het blijkt nog wel eens mis te zijn met de brandveiligheid bij kinderdagverblijven. Tegelijkertijd hebben we te maken met een kwetsbare groep die niet zelfredzaamheid is. Daarom zijn onder de paraplu van de handhavingsamenwerking een aantal interventies ontwikkeld om de brandveiligheid bij kinderdagverblijven en het bewustzijn over brandgevaar te verbeteren.

In het rapport ‘Interventies kinderdagverblijven’ wordt een toelichting gegeven op het project en op de ontwikkelde interventies. In hoofdstuk 4 worden standpunt en werkwijze behandeld t.a.v. brandmeldinstallaties. Het rapport is hier te downloaden.

Handreiking brandveiligheid stadions

18-05-2012

De NVBR ontving vanuit het brandweerveld signalen dat er behoefte is aan zo veel mogelijk uniformiteit in het beoordelen van de brandveiligheid van stadions. De werkgroep Stadions, die valt onder de NVBR-vakgroep Veilig Gebruik, is hiermee aan de slag gegaan. Met deze praktische handreiking als resultaat.

In de handreiking wordt de visie op de brandveiligheid in een stadion en een toelichting op de daaruit voortvloeiende benodigde maatregelen gegeven. Dit kennisdocument heeft een adviserend karakter en bevat een praktische invulling van de wettelijke kaders. Alle uitgangspunten en maatregelen kunnen per stadion en per situatie anders zijn, waardoor maatwerk altijd nodig blijft.

De handreiking is hier te downloaden.

Bron: NVBR