Loading...

Lees hier ons Corona protocol om de veiligheid van cursist en docent te waarborgen.

  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

CCV Nieuws

Animatie Uitgangsdocument Brandbeveiliging van het CCV

31-01-2019

Het Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging (UPD) vormt de basis voor het ontwerp van effectieve brandbeveiliging. Het CCV laat in een eenvoudige animatie van slechts 2 minuten zien wat dit document inhoudt:

Versie 4.0 van het CCV-keurmerk Ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd

29-01-2019

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft 15 januari 2019 versie 4.0 van de keurmerken Leveren, Installeren en Onderhoud van Ontruimingsalarminstallaties (OAI) gepubliceerd. De ingangsdatum van de nieuwe versies is 15 april 2019, maar ze kunnen nu al voor certificatie worden gebruikt.

Een groeiend aantal van inmiddels 50 leveranciers en onderhoudsbedrijven gaat aan de slag met versie 4.0. Ze maken en onderhouden jaarlijks enkele duizenden ontruimingsalarminstallaties. Ontruimingsalarminstallaties zorgen ervoor dat bij een calamiteit de aanwezige personen zo snel mogelijk op de hoogte zijn, zodat zij zichzelf en anderen in veiligheid kunnen brengen. Een juist ontwerp, gedegen installatie en onderhoud van deze installaties zijn een must. Inschakeling van een gekwalificeerd bedrijf biedt de opdrachtgever zekerheid.

In versie 4.0 zijn tal van wijzigingen verwerkt die de keurmerken beter toepasbaar maken. Ze zijn gebaseerd op de jongste versies van de Nederlandse normen NEN 2575, NPR 2576 en NEN 2654-2. Werken volgens het keurmerk is verplicht. Bij het keurmerk Onderhoud OAI is de steekproeffrequentie daarop aangepast. Een overzicht van de aanpassingen is opgenomen in paragraaf 1.6 van versie 4.0.

Meer info: CCV

Het CCV opent meldpunt voor kwesties bij brandmeldinstallaties

23-08-2017

Het CCV heeft een meldpunt geopend voor kwesties tussen inspectie-instellingen en onderhoudsbedrijven bij brandmeldinstallaties bij zorginstellingen. Aanleiding is het onderzoeksrapport 'Inspectiecertificering in de zorg' van ActiZ en VGN. Het doel van het meldpunt is knelpunten registreren en – in samenwerking onderhoudsbedrijven en inspecteurs – zoeken naar oplossingen. Begin 2018 koppelt het CCV de analyse van de ontvangen meldingen terug.

Er wordt op geattendeerd dat de meldingen alleen geregistreerd worden en het CCV niet kan bemiddelen bij oplossingen en geen uitspraak doet over ingediende kwesties. Het meldpunt is te vinden op Meldpunt kwesties BMI.

Bron: Het CCV opent meldpunt voor kwesties bij brandmeldinstallaties

Duidelijkheid bij rookbeheersingsinstallaties

01-06-2017

Het deskundigenpanel rookbeheersingsinstallaties van het CCV publiceerde een interpretatiebesluit met een veilige benadering van luchttoevoer via tochtsluizen. Het interpretatiebesluit kan worden gebruikt bij het ontwerp van nieuwe rookbeheersingsinstallaties of bij de beoordeling van bestaande installaties.

Bron: CCV Nieuwsbrief - Interpretatiebesluit Deskundigenpanel RBI

Inwendige inspectie blusinstallatie: elke 25, 15 of 5 jaar?

23-03-2017

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) zal naar verwachting per 1 april 2017 de regels voor de inspectie van brandblusinstallaties aanscherpen. In plaats van elke 25 jaar zullen installaties nu eens per 15 jaar inwendig gekeurd moeten worden.

Bron: https://goo.gl/B8RKYE

CCV-certificatieschema’s OAI beschikbaar voor proefbeoordeling

24-02-2014

Certificatie-instellingen kunnen bij bedrijven die daarvoor belangstelling hebben een proefbeoordeling uitvoeren volgens de concept-CCV-certificatieschema’s Ontruimingsalarminstallatie. De concept-CCV-schema’s hebben betrekking op het leveren en (of) onderhouden van ontruimingsalarminstallaties. Bedrijven kunnen zich melden bij één van de licentienemers voor de CCV-certificatieschema’s Brandmeldinstallaties.

Leveranciers en installateurs ontwikkelden in 2013 samen met het opdrachtgevend bedrijfsleven en brandweer concept-CCV-certificatieschema’s voor ontruimingsalarmering (OAI-schema’s). De nieuwe OAI-schema’s zijn nu in de fase dat vastgesteld moet worden of ze in de praktijk uitvoerbaar zijn en of de eisen hout snijden. Publicatie van de definitieve OAI-schema’s wordt verwacht tegen 1 juli 2014.

De certificatie-instellingen voor de CCV-schema’s Brandmeldinstallaties zijn bereid om met klanten die daarvoor belangstelling hebben in maart-april 2014 een proefbeoordeling uit te voeren.

De ervaringen die CI’s samen met hun klanten opdoen, koppelen zij terug aan het CCV. De gevonden verbetermogelijkheden worden in mei verwerkt tot een voorstel dat in juni 2014 aan de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging wordt voorgelegd. Na instemming van de belanghebbenden publiceert het CCV de certificatieschema’s OAI.

Eerste accreditatie voor BMI-CI

24-02-2014

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft in december 2013 de eerste certificatie-instelling (CI) geaccrediteerd voor uitvoering van de CCV-certificatieschema’s BMI. Dit certificatieschema gaat over levering van nieuwe en onderhoud van bestaande brandmeldinstallaties. Een belangrijke mijlpaal voor deze CI, maar ook voor het CCV. Deze licentienemer is immers de eerste die voor uitvoering van certificatie van brandmeldinstallaties wordt geaccrediteerd. Accreditatie betekent dat de CI de CCV-certificatieschema’s BMI onafhankelijk, deskundig, onpartijdig en betrouwbaar uitvoert. De Raad voor Accreditatie ziet daarop toe. Het CCV verlangt voor CCV-schema's dat instellingen worden geaccrediteerd, omdat het een duidelijke kwaliteitseis is. Bovendien zorgt accreditatie in een open markt voor een gelijk speelveld voor alle instellingen. De schema's BMI worden uitgevoerd door drie licentienemers.

Veranderingen brandveiligheid en CCV

18-04-2013

Het CCV heeft per 1 april een aantal dossiers over het onderwerp brandveiligheid overgedragen aan het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). De regierol van het CCV voor de ontwikkeling, implementatie en beheer van de certificatie- en inspectieschema's voor brandmeldinstallaties en brandblussystemen verandert niet.

Enkele CCV-dossiers over brandveiligheid worden overgenomen door het centrale vraag- en informatieloket Infopunt Veiligheid. Bij de oprichting van het CCV is brandveiligheid als een van de thema’s benoemd. In de loop van de jaren werd brandveiligheid steeds vaker een onderdeel binnen allerlei veiligheidsprojecten. Bijvoorbeeld brandveiligheid binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en als module binnen Veiligheid in het Rond Scholen (VRIS).

Deze en andere themadossiers op onze website, zoals brandveilige wijk zijn per 1 april ondergebracht bij Infopunt Veiligheid, een onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in Arnhem. U vindt deze dossiers vanaf nu op www.infopuntveiligheid.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van IFV.

Het IFV richt zich op het versterken van de brandweerzorg en de aanpak van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Op 1 januari 2013 zijn in het IFV opgegaan: het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, Bureau Veiligheidsberaad, Bureau Brandweer Nederland, Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding en het Nederlands bureau brandweerexamens.

Handboek 'Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken'

15-11-2011

De 'Bibliotheek / downloads' op de website van BVO is uitgebreid met het 'Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken' (Model IBB) van het CCV. Het betreffende model is het handboek voor de toepassers. De inhoud van het Model IBB beschrijft hoe alle betrokken partijen gezamenlijk bouwwerken brandveilig kunnen maken en houden. Samenwerking tussen ‘ketenpartners’ in de bouw en in brandveiligheid is geen vanzelfsprekendheid. Het Model IBB wil bijdragen bij aan verbetering van die samenwerking. Bovendien geeft het marktpartijen inzicht in elkaars en de eigen activiteiten en de effecten daarvan op de mate van brandveiligheid. Een aanrader dus voor de elektrobranche om eens door te bladeren.