Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Bouwbesluit2012 Nieuws

Brochure Bouwbesluit 2012 Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie

09-07-2014

Het Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat een bouwwerk zodanige voorzieningen heeft dat een brand tijdig wordt ontdekt, zodat aanwezigen ook tijdig kunnen vluchten. Voor een aantal gebruiksfuncties worden daarom brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties voorgeschreven.

De voorschriften voor brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties zijn vastgelegd in Bouwbesluit 2012, NEN-normen en harmonisatie- en interpretatiedocumenten voor inspectie. Deze voorschriften blijken in de praktijk niet altijd eenduidig te worden uitgelegd, waardoor de bouwpraktijk gebaat is bij een nadere toelichting op de voorschriften. In deze brochure is die nadere toelichting gegeven. Het is een leuk overzicht van alle aspecten van de brandmeld- en ontruimingsinstallaties in relatie tot de regelgeving.

Echter de brochure richt zich alleen op de direct werkende voorschriften uit hoofdstuk 6 van Bouwbesluit 2012 en niet op maatwerkvoorschriften uit de Wabo. Daarenboven zijn er een aantal zaken in de brochure die niet helemaal correct zijn verwoord. Mocht u een exemplaar van de brochure, voorzien van commentaar, willen ontvangen stuur dan een email naar info @ bvo-online.nl.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Cursus "Bouwbesluit 2012 voor de Elektrobranche"

08-03-2012

Op 14 maart a.s. vindt de cursus gericht op het nieuwe Bouwbesluit 2012 plaats. Deze lezing, met oefeningen voor het toepassen van de artikelen, is speciaal bedoeld voor iedereen binnen de Elektro-branche die betrokken is bij het verkopen, ontwerpen en onderhouden van brandmeldinstallaties, ontruimingsalarminstallaties, noodverlichting en vluchtroute aanduidingen. Meer informatie vindt u hier.

Artikel in vaktijdschrift Intech E&I

04-01-2012

“Het Bouwbesluit 2012 wordt 1 april van kracht, daarmee is straks ook de nieuwe norm NEN 2535 voor brandmeldinstallaties verplicht. Deze vervangt de oude versie uit 1996. Om de wijzigingen voor installateurs inzichtelijk te maken, heeft Uneto-VNI een opdracht verstrekt aan BVO in Harderwijk om de wijzigingen in de publicatiereeks ‘Nieuw in de norm’ te verwerken.” Wilt u het gehele artikel lezen dat geplaatst is in het decembernummer van het vaktijdschrift Intech E&I, klik dan hier.

Bron: tijdschrift Intech E&I december 2011

Bouwbesluit 2012

22-12-2011

De nieuwe minister Spies heeft het nieuwe Bouwbesluit 2012 ondertekend. De publicatie zal dit jaar nog plaatsvinden waardoor het Bouwbesluit op 1 april 2012 inwerking zal treden. Raad van state heeft advies uitgebracht over het veegbesluit. Dat advies is nog niet openbaar. Of het Veegbesluit daadwerkelijk zal worden gepubliceerd is echter onduidelijk omdat de vergadering met de vaste kamercommissie pas plaats zal vinden op 18 januari.

Klik hier voor de brief aan de kamer.

Invoering Bouwbesluit 2012

21-12-2011

De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland heeft er bij minister Spies op aange­drongen om de onzekerheid die er bestaat over de invoeringsdatum van het Bouwbesluit 2012 zo spoedig mogelijk weg te nemen. Op 20 december jIl. zou er ‘Algemeen Overleg’ plaatsvinden van de minister met betreffende Kamerleden. Dit is echter uitgesteld tot 18 januari. De consequentie is dat het Veegbesluit niet zal worden gepubliceerd voor 1 januari 2012.

Bron: Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland

Bouwbesluit 2012

27-10-2011

In het Algemeen Overleg van Minister Donner met de 2e Kamer heeft de Minister toegezegd de datum van inwerkingtreden van het Bouwbesluit 2012 uit te stellen naar 1 april of 1 juli 2012. Het voorbehoud dat de Minister er bij maakt is dat alle stukken die bij het Bouwbesluit behoren (Veegbesluit en Regeling) voor 1 januari kunnen worden gepubliceerd. Tevens mag het opstellen van de algemene maatregel van bestuur over de verwijzing - in andere regelgeving - naar het Bouwbesluit 2012 geen vertraging opleveren.

Workshop "Werken met de NEN 2535:2009"

19-10-2011

In de Regeling Bouwbesluit 2012 is aangegeven dat voor nieuwe installaties de NEN 2535:2009 inclusief ‘Correctieblad C1' moet worden gebruikt. Voor de Elektro-branche heeft dit consequenties. Niet alleen zijn er in de NEN 2535:2009 een groot aantal zaken anders gedefinieerd, ook zijn er regels die niet zijn verwerkt in het (model) PvE. Ook wordt de hele certificatieprocedure veranderd. Daarbij wordt voor een aantal installaties het ‘Inspectiecertificaat’ geïntroduceerd. De verplichting tot het hebben van een Inspectiecertificaat bij de BMI leidt dan weer tot het hebben van een Inspectiecertificaat voor de Ontruimingsalarminstallatie, die daardoor wordt aangestuurd. Een andere wijziging is de introductie in het Bouwbesluit 2012 van het ’Rechtens verkregen niveau’. Dit houdt in dat een bestaande brandmeldinstallatie bij aanpas­sing/wijziging niet hoeft te voldoen aan de nieuwe normen/eisen.

Redenen genoeg om u op een effectieve en zelfwerkzame manier te laten bijscholen over: "Werken met de NEN 2535:2009"

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brochure of schrijf u in.