Loading...

Lees hier ons Corona protocol om de veiligheid van cursist en docent te waarborgen.

  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Bouwbesluit 2012 Nieuws

Wijzigingen Bouwregelgeving

10-03-2021

Met ingang van 1 juli 2021, 1 januari 2022 en 1 juli 2022 treedt een aantal wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 in werking. Zo zijn er een aantal wijzigingen in de eisen voor brand- en vluchtveiligheid gebouwen:

Per 1 juli 2021 treden nieuwe eisen in werking voor de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen.

Per 1 juli 2021 gaan in nieuwe gebouwen strengere eisen gelden tegen rookverspreiding die zijn afgestemd op de Europese classificatie Sa en S200. Woningtoegangsdeuren in woongebouwen moeten zowel bij nieuwbouw en verbouw hieraan voldoen. Daarnaast moeten deze deuren zelfsluitend worden uitgevoerd.

Per 1 januari 2022 (tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet) gelden nieuwe bouwkundige eisen aan liften in nieuwe woongebouwen. Deze beogen een betere bescherming van liften tegen brand en rook waardoor de kans wordt vergroot dat de liften bij brand door minder zelfredzamen gebruikt kunnen worden.

Daarnaast treedt medio 2022 de al vorig jaar aangekondigde verplichting in dat bestaande woningen moeten zijn voorzien van een rookmelder op iedere verdieping. Om eigenaren voldoende tijd te geven gaat deze verplichting pas per 1 juli 2022 in.

Vooralsnog hebben deze wijzigingen geen effect op de inhoud van onze opleidingen.

Bron: Wijzigingen Bouwregelgeving

Wijzigingen Bouwbesluit 2012

24-05-2017

Op 19 april 2017 sloot de internetconsultatie van de wijziging Bouwbesluit inzake woonboten, C-label voor kantoren, asbest en duurzaam bouwen. Naar verwachting treden de wijzigingen per 1 januari 2018 in werking. De wijziging van Bouwbesluit 2012 bevat vier onderwerpen: woonboten, C-label voor kantoren, asbest en duurzaam bouwen.

Meer info: Wijzigingen Bouwbesluit 2012

Wijzigingen Bouwbesluit 2012

03-07-2012

Op 7 juni jl. is door middel van Staatsblad 256 het besluit gepubliceerd waarmee artikel 5.2 en afdeling 6.­12 in werking treden per 1 juli 2012. Daarmee zijn de wijzigingen op de Regeling Bouwbesluit 2012 van kracht geworden per 1 juli. Deze wijziging is gepubliceerd in de Staatscourant nr 13245 d.d. 29 juni 2012.

Naast de correctie van enkele onjuiste of onvolledige verwijzingen is - voor de installatie/elektro branche - met name het invoegen van een nieuw artikel 5.3a en artikel 5.9a van belang. In deze twee artikelen wordt respectievelijk voor nieuwbouw en bestaande bouw ingegaan op de ‘goedkeuring’ van het PvE door de Bevoegde Autoriteit. In de toelichting is aangegeven dat het hebben van een bouwvergunning of een vergunning brandveilig gebruik dan wel een gebruiksmelding brandveilig gebruik als afdoende wordt beschouwd en dus een separate goedkeuring van het PvE niet noodzakelijk is!

Ook is de tekst van artikel 5.4 over de NEN 2654-1 aangepast. Hiermee is ook de verplichting tot het jaarlijks uitvoeren van het onderhoud door de Onderhoudsdeskundige vervallen!

De gecorrigeerde versie van de regeling is hier te downloaden.

Bouwbesluit 2012 gevolgen voor alarmering brandweer

12-04-2012

De verplichte automatische branddoormelding naar de regionale alarmcentrale (RAC) van de brandweer verdwijnt voor een groot deel van de gebouwen. Dat is het gevolg van het nieuwe Bouwbesluit, dat op 1 april 2012 in werking is getreden. Het besluit heeft mogelijk gevolgen voor de brandveiligheid in Nederland en leidt zonder aanvullende maatregelen tot een grotere kans op hoge(re) brandschaden.

Een gebouw mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 eisen voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. In het nieuwe bouwbesluit, dat eerdere besluiten uit 2003 en 2008 vervangt, komt de verantwoordelijkheid voor (brand)veiligheid nadrukkelijker te liggen bij burgers en ondernemers. Een van de gevolgen van het Bouwbesluit 2012 is dat de verplichte doormelding naar de regionale alarmcentrale (RAC) sterk is gereduceerd voor bepaalde gebruiksfuncties. Zo blijft de doormelding verplicht voor bouwwerken met een gebruiksfunctie waar zich minder zelfredzamen bevinden, zoals zorgclusterwoningen en gebouwen met kinderopvang- of gezondheidszorgfunctie. Voor bouwwerken met een industrie-, onderwijs-, sport- of winkelfunctie kan de verplichte doormelding vervallen.

Zonder aanvullende maatregelen kan deze wijziging in het Bouwbesluit 2012 grote gevolgen hebben voor de brandveiligheid in Nederland en leiden tot een grotere kans op hoge(re) brandschaden. Ondernemers, brandweer en verzekeraars hebben een gezamenlijk belang bij een effectieve automatische doormelding van brandmeldinstallaties. Het Verbond heeft hierover de afgelopen maanden dan ook intensief overlegd met zowel de brandweer (NVBR) als de Vereniging van Beveiligingsondernemingen in Nederland (Vebon), de Particuliere AlarmCentrales (PACs) en VNO-NCW. Het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een begeleidende rol vervuld. Deze partijen hebben belang bij een goede voorlichting over de doorschakeling en werken er samen aan om Nederland brandveilig te houden en de schadeomvang zoveel mogelijk te beperken.

Resultaat van de samenwerking is een informatiedocument, waarin is uitgelegd wat de situatie na 1 april inhoudt, maar vooral wat ondernemers kunnen of moeten doen om tijdige alarmering van de brandweer te organiseren. Naast het informatiedocument is er een protocol voor vrijwillige (geverifieerde) automatische doormelding in de maak. Dit systeem beoogt het aantal onnodige brandmeldingen te verminderen zonder dat de brandveiligheid en beheersen van brandschaden in het gedrag komen. Via een combinatie van technische verificatie en gerichte gedragsverandering bij ondernemers, werknemers en burgers is de meeste brandveiligheidwinst te behalen.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Combinatie workshop Bouwbesluit 2012 en NEN 2535:2009

30-03-2012

De workshops "Bouwbesluit 2012; wijzigingen voor de Elektrobranche" en "Werken met NEN 2535:2009" kunnen nu in combinatie gevolgd worden. Op 15 mei en 13 juni vinden deze combinatie workshops plaats. Tijdens het ochtend dagdeel vertellen wij u alles over het werken met de NEN 2535:2009 en na het volgen van middag dagdeel bent u helemaal op de hoogte over het nieuwe Bouwbesluit 2012. U kunt de workshops natuurlijk ook separaat volgen.

De brochures hierover vindt u op onze site.