Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Bouwbesluit Nieuws

Nieuwe versie CCV-inspectieschema’s op afgeleide doelstellingen

09-11-2017

In het Bouwbesluit wordt naar de CCV-­inspec­tie­schema­’s verwezen. In bepaalde gevallen moeten gebouwgebruikers beschikken over een inspectiecertificaat. Het CCV heeft 16 oktober 2017 nieuwe versies gepubliceerd van de CCV-inspectieschema­’s Basisontwerp, Detailontwerp en Brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI­).

Veranderingen

Nieuw zijn 2 extra afgeleide doelstellingen voor rookbeheersingsinstallaties. Daarnaast zijn de inspectieschema’s op ondergeschikte punten geactualiseerd. Als gevolg van de aanpassingen in de inspectieschema’s is ook het document Specifieke normen en verwijzingen herzien. Daarvan is nu versie 5.0 op de website gepubliceerd.

Ingangsdatum

Conform de overgangsregeling beschreven in de 3 inspectieschema’s mogen de schema’s vanaf datum publicatie worden gebruikt, en gaan ze - met een kennisgevingsperiode van 3 maanden - in op 16 januari 2018.

Bron: Nieuwe versie CCV-inspectieschema’s op afgeleide doelstellingen

Betere afstemming normen noodverlichting

21-06-2017

Onder de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking moet treden, wordt het Bouwbesluit opgevolgd door het "Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl)". De eisen blijven grotendeels hetzelfde. Maar er zal ook enige aanpassing plaatsvinden, zoals ten aanzien van noodverlichting. De normen zullen beter op elkaar afgestemd worden.

Meer info: Betere afstemming normen noodverlichting

Bron: www.nen.nl

Brandwerende constructies: regels & normen

09-06-2017

Het Bouwbesluit geeft de eisen voor veiligheid, waaronder brandveiligheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw. De eisen zijn verder onafhankelijk van de toegepaste constructiematerialen. Dit artikel biedt inzicht in brandwerende constructies en de bijbehorende regels en normen.

Bron: NEN Bouwnieuwsberichten

Meer info: Brandwerende constructies: regels & normen

Bouwbesluit 2012

13-02-2014

Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Met dit wijzigingsbesluit op het Bouwbesluit 2012 zijn voorschriften gegeven met betrekking tot de brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden van dieren, ook zijn correcties en verdere vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012 aangebracht. De nieuwe voorschriften met betrekking tot de brandveiligheid van stallen zijn een gevolg van politieke toezeggingen om het aantal stalbranden en het aantal dieren dat omkomt bij stalbranden fors te verminderen (Kamerstukken II 2012/2013, 33 400, nr. 129).

Bij de correcties gaat het bijvoorbeeld om een aantal gevallen waarin een onbedoelde verzwaring ten opzichte van het niveau van het Bouwbesluit 2003 is gerepareerd. Een voorbeeld van een verdere vereenvoudiging is de wijziging in artikel 3.3 op grond waarvan de geluidsbelasting in bepaalde gevallen ook mag worden berekend met de hulp van het reken- en meetvoorschrift bedoeld in artikel 110d van de Wet geluidhinder. Ook bevat dit wijzigingsbesluit een aantal voorschriften over de afstemming met andere regelgeving. Het gaat daarbij met name over de afstemming op het gebied van de tunnelveiligheid. Verder zijn op verzoek van de bouwpraktijk enkele wijzigingen aangebracht. Een voorbeeld daarvan is de wijziging van artikel 8.3, geluidhinder, dat nu verder in overeenstemming is gebracht met de Circulaire bouwlawaai 2012.

Dit wijzigingsbesluit treedt op 1 april 2014 in werking en kunt u hier downloaden.

Bouwbesluit definitief

07-03-2013

Per 1 maart zijn de wijzigingen (2e wijziging) van het Bouwbesluit 2012 van kracht geworden en gepubliceerd. Ook de Regeling Bouwbesluit 2012 is aangepast. De voorliggende tekst per 1 maart 2013 hiervan is voorzien van integrale toelichting. Voor beide documenten geldt dat ze nagenoeg zonder wijziging van het oorspronkelijke voorstel zijn geaccepteerd door de Kamer.

U kunt de tekst van het Bouwbesluit (‘Bouwbesluit-2013_Integrale versie’) en de Regeling (‘Regeling-Bouwbesluit_2013') hier downloaden via onze website.

Ook kunt u daar de tekst van de wijziging van het Bouwbesluit 2012 downloaden (‘stb-2013-75') zo­dat het eenvoudiger is de verschillen te leren kennen.

Bouwbesluit

26-10-2012

Op 22 oktober jl. heeft Minister Spies het ontwerpbesluit betreffende de wijziging van het Bouwbesluit aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gestuurd. De advies aanvraag aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit wordt ca vier weken daarna verzonden. In werking treden zal dan tegen het eind van 2012 plaats vinden.

Voor de Elektro-installatiebranche zijn de belangrijkste wijzigingen in het ontwerp:

  • In artikel 6.20, zesde en zevende lid, vervalt: bestaande;
  • In artikel 6.23, eerste lid, vervalt: die voldoet aan het in die norm bedoelde, door het bevoegd gezag goedgekeurd programma van eisen;
  • In de tabel voor de brandmeldinstallaties is een functie toegevoegd: Logies functie zonder 24 uurs bewaking (bezetting) > 250 m2 -> volledige bewaking met inspectiecertificaat;
  • De definities van ‘subbrandcompartiment’ en ‘beschermd subbrandcompartiment’ zijn aangepast;
  • Binnen het projecteren van noodverlichting is de ‘Beschermde route’, naast de ‘beschermde vluchtroute’, opgenomen;
  • Bij de 2555 melders is ‘subbrandcompartiment’ vervangen door ‘beschermd subbrandcompatiment’

Dit is dus nog een concept. Echter omdat de Raad van State en de kamer weinig belangstelling heeft voor (brand-)veiligheid zal dit ongetwijfeld ongewijzigd worden gepubliceerd.

Bouwbesluit 2012 versoepelt de regels teveel

22-05-2012

Heijmans moet geen gebouwen willen realiseren die voldoen aan het nieuwe Bouwbesluit 2012. Tenminste, niet zonder dat we eigen aanvullende regels definiëren voor kwaliteit en veiligheid. Het Bouwbesluit 2012 brengt onacceptabele risico’s met zich mee voor de kwaliteit en de veiligheid van gebruikers van een gebouw. Met het excuus dat dit de marktwerking bevordert, is de rijksoverheid te ver doorgeschoten in het versoepelen van de regels. Je zou verwachten dat een nieuwe Bouwbesluit een vooruitgang met zich meebrengt die in het belang is van de eindgebruiker. Dat is nu echter niet overal het geval. Twee voorbeelden illustreren dit.

Volgens het Bouwbesluit 2012 mag je in een ziekenhuis of sportcomplex een hekje bouwen langs een viderand waar je 15 meter naar beneden kijkt, met afstanden tussen de spijlen van een halve meter. Een kind valt daar zonder moeite doorheen. Het vorige Bouwbesluit (2003) schreef hier nog een spijlafstand van 10cm voor. De gedachte achter de versoepeling van deze regel is twijfelachtig, namelijk dat in dit soort gebouwen geen kinderen zouden rondlopen zonder begeleiding.

Wat ook mag, is een afscheiding die normaal 1m hoog was, vervangen door een muurtje van 70cm hoog en 40cm breed. Dat is een recept voor ongelukken, want de een struikelt erover en de ander kan de verleiding niet weerstaan om erop te klimmen. Als er één fantastische mogelijkheid is om naar beneden te knikkeren, is dat wel als je iets maakt waar mensen op willen gaan zitten of overheen willen lopen.

Potentieel gevaar

Nog een voorbeeld: bij een verbouwing hoeft het eindresultaat niet langer meer te voldoen aan de huidige nieuwbouweisen. Het Bouwbesluit 2003 was daar inderdaad soms te rigide in, maar ‘2012’ slaat door naar de andere kant: verbouwde panden moeten minimaal voldoen aan de nu specifiek opgenomen verbouwingseisen, wat in de praktijk vaak neerkomt op de huidige eisen voor bestaande bouw. Dat is de absolute ondergrens! Moet je daar werkelijk naar streven, als je wilt dat een gebouw na de verbouwing of herbestemming weer tientallen jaren mee kan? Dat vind ik een rare opgave. Maak je bijvoorbeeld appartementen van een kantoorpand, dan is geluidsisolatie tussen de appartementen niet verplicht. Zit een opdrachtgever daarop te wachten? Ik denk het niet. Het wordt vooral een probleem als je kijkt naar de veiligheid, bijvoorbeeld bij brandcompartimentering en de lengte van vluchtwegen. Opdrachtgevers weten niet eens dat ze hiermee potentieel gevaar in huis halen. Ze vertrouwen erop dat het wel goed zal zijn als ze aan het nieuwste Bouwbesluit voldoen.

Natuurlijk verplichten soepele regels ons niet om slechte gebouwen te maken. Maar we opereren wel in een competitieve markt waarin prijs belangrijk is. Alles aan de markt overlaten is naïef. Dat ongebreidelde deregulering niet werkt, heeft het Bouwbesluit 2003 ook al bewezen. Indertijd werd de verplichte berging en buitenruimte bij woningen en appartementen geschrapt, vanuit het idee dat de markt dit wel zou oplossen. Het werd geen succes; de afgelopen tien jaar zijn tal van projecten opgeleverd zonder buitenruimte of berging. In reactie zijn in 2012 deze onderdelen weer verplicht gesteld. Je kunt je afvragen of diezelfde marktwerking dan alle gaten in het Bouwbesluit 2012 op miraculeuze wijze wél gaat vullen.

Kwaliteitsdefinitie

Heijmans Utiliteit wordt steeds meer ingezet op projecten met een ontwerpopgave. Daarbij verlangt de opdrachtgever van ons dat we aan de geldende wet- en regelgeving voldoen. Maar wat gaan we doen als het Bouwbesluit tekortschiet? Hoe zorgen we vooraf dat we onze concurrentiepositie handhaven zonder de opdrachtgever teleur te stellen? Niemand wil in discussie met een klant die ontevreden is omdat we alleen maar voldoen aan de regels en een hoger kwaliteitsniveau als meerwerk bestempelen.

Het betekent dat we zelf zullen moeten vaststellen welk kwaliteitsniveau Heijmans Utiliteit kiest. Daar hebben we op sommige punten nog onvoldoende over nagedacht; we volgen gewoonlijk het kwaliteitsniveau dat onze opdrachtgever vraagt, zonder te weten waar we zelf voor staan. We zouden volgens mij dan ook eerst eens binnen Heijmans Utiliteit moeten definiëren wat de kwaliteit is van ons ontwerp, ongeacht wat de klant wil. Daar moeten we aan vasthouden, ook al staat de wet ons toe om een lager niveau te kiezen.

Wat dat betreft kunnen we als Utiliteit een voorbeeld nemen aan Heijmans NV met zijn duidelijke keuzes voor duurzaamheid (alleen nog FSC-hout, voldoen aan striktere milieunormen dan wettelijk vereist). En aan Heijmans Vastgoed en Woningbouw met zijn kwaliteitsdefinitie van projecten die boven de geldende wet- en regelgeving uitstijgt. Als het aan mij ligt, gaan wij voor al onze utilitaire projecten een basis kwaliteitsniveau neerleggen. Dus als de opdrachtgever niks vraagt, hanteren we óns minimum en niet het minimum van het Bouwbesluit 2012. Daarmee steken we onze nek uit, maar het alternatief is dat we gebouwen opleveren waar we zelf niet achter staan. Kiezen we voor Heijmans-kwaliteit, dan kunnen we onze klanten met opgeheven hoofd tegemoet treden en garanderen: wat wij bouwen, is goed!

Bron: Omgevingsweb

Laatste kans op bijscholing

26-04-2012

Op 13 juni a.s. geven wij de laatste keer de workshop “Bouwbesluit 2012; wijzigingen voor de elektro-branche” en de workshop “Werken met de NEN 2535:2009”.

Tijdens het ochtend dagdeel vertellen wij u alles over het werken met de NEN 2535:2009 en na het volgen van het middag dagdeel bent u helemaal op de hoogte over het nieuwe Bouwbesluit 2012. De workshops zijn ook apart te volgen.

Uw laatste kans om op dit gebied bijgeschoold te worden voor de zomervakantie. Inschrijven kan via onze website.

NEN 6098 - Rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde parkeergarages - gepubliceerd

13-03-2012

De nieuwe norm voor rookbeheersingssystemen in mechanisch geventileerde parkeergarages (NEN 6098) is gepubliceerd. Deze norm wordt gebruikt door brandweer, ontwerpers en brandveiligheidsadviseurs. NEN 6098 voorziet in een groeiende behoefte van de markt naar heldere afspraken over veiligheidsniveaus voor de inrichting van parkeergarages. Conform de prestatie-eisen van het Bouwbesluit moeten grotere parkeergarages bouwkundig worden verdeeld in brandcompartimenten van 1.000 m2. Een oppervlakte van 1.000 m2 komt overeen met ongeveer 40 parkeerplaatsen. Het overgrote deel van de parkeergarages dat wordt gebouwd, is groter dan 1.000 m2. De complete parkeergarage is feitelijk één groot brandcompartiment, zonder nadere onderverdeling. Zowel brandweer als eigenaars van parkeergarages zien het opdelen in kleinere brandcompartimenten als onwenselijk, om veiligheidsredenen en praktische bezwaren.

Vanwege de grotere brandcompartimenten moeten maatregelen worden getroffen om aan het veiligheidsniveau van het Bouwbesluit te voldoen. Een van deze maatregelen kan een rookbeheersingssysteem zijn. Dit systeem zorgt voor beperking van de rookverspreiding en verwijdering (en daardoor beheersing) van rook en warmte die bij een brand ontstaan. Een rookbeheersingssysteem verbetert de condities voor een veilige ontsluiting en/of redding van mensen en voor bestrijding van brand in een vroeg stadium. NEN 6098 geeft regels voor de ontwerpberekeningen van rookbeheersingssystemen in gesloten parkeergarages. De norm bevat richtlijnen om verschillende veiligheidsniveaus vast te leggen.

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: ing. M.C.O. Mergeay, Consultant Bouwveiligheid, telefoon (015) 2 690 367 of e-mail: marc.mergeay @ nen.nl.

De Richtlijn is hier te downloaden.

Bron: NEN

Extra cursus "Bouwbesluit 2012"

15-11-2011

Op 24 november a.s. gaan wij een cursus "Bouwbesluit 2012" verzorgen voor een ander opleidingsinstituut. Naast de wijzigingen voor de elektro-branche besteden wij daarnaast ook aandacht aan het inspectiecertificaat zoals het nieuwe BB gaat voorschrijven. We starten om 09.30 uur en de cursus duurt tot ca. 16.00 uur. U kunt nog inschrijven voor deze 'special' voor de BVO prijs van 125,- euro.